top of page
DK WEBn.png

Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra (KKCO)

Cílem realizace projektu je vytvoření kulturně kreativního centra se zaměřením na divadlo, hudbu, kino, kreativní virtuální realitu a ostatní kulturní činnosti v objektu Domu kultury, který je od roku 1954 let tradičním místem společenského života v Ostrově.

Rekonstrukcí prostor dojde k vytvoření kvalitního a moderního zázemí pro všechny žánry – divadlo, kino, společenské kulturní akce, hudební zkušebny, učebny, nahrávací studio, prostor pro hudební workshopy a semináře. Stávající sály a přidružené prostory budou rekonstruovány včetně potřebných technologií tak, aby nabídly prostor pro kvalitní produkci a představení pro veřejnost. Stavebním kamenem pro skutečné naplnění cíle je následná spolupráce s různými partnery, kteří nabídnou kulturní, vzdělávací i společenskou náplň ve jmenovaných oblastech a žánrech prostřednictvím konaných aktivit v prostorách Domu kultury s celorepublikovým dopadem.

Cílem rekonstrukce je vytvoření zázemí pro:

 • Divadelní představení, promítání filmů ve formátech 2D a 3D. Hudební zkušebny – dovybavení učeben a jejich úprava pro fungování jako hudební zkušebny pro začínající hudebníky a kapely.

 • Nahrávací studio – vybudování a dovybavení kvalitní technikou pro možnost nahrát si vlastní CD či hudební klip pro začínající hudebníky, audio knihy  a jiné kreativní možnosti.

 • Společenské sály s kvalitní technikou pro produkci a poslech hudby s možností záznamu i on-line přenosu (Experimentální virtuální  studio, Velký sál, předsálí, kavárna).

 • T-klub a stylový kavárenský provoz.

 • V rámci projektu KKCO bude realizována stavební a technologická rekonstrukce celého objektu DK. Zejména se bude jednat o nově řešenou vzduchotechniku, měření a regulace, elektroinstalaci, zvukovou a osvětlovací techniku, divadelní mechaniku, promítací techniku a akustiku.

 • Projekt je součástí plánovaného cíle, jehož filozofií je vytvoření fungujícího společenství kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Karlovarského kraje.

Harmonogram realizace projektu:

 • Přípravná fáze projektu probíhá v období 5/2022 – 12/2023 (zahájení výběru zhotovitele projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumentace ve stupni PDPS a DPS včetně položkového rozpočtu, získání pravomocného stavebního povolení a výběr dodavatele stavebních prací).

 • Fyzická realizace projektu se předpokládá v období od 1.7.2023 do 31.8.2025. Provedena bude postupně ve vysoutěžených krocích, dokončena bude kolaudací.

 • V období od 1. 9. 2025 do 31. 12. 2025 budou probíhat aktivity, které zajistí otevření zrekonstruovaných prostor pro veřejnost a zahájení činnosti KKCO v Domu kultury.

Spolupráce s dalšími subjekty:

Smluvní spolupráce v rámci naplnění provozních aktivit KKCO je navázána mezi Městem Ostrov a bude spolupracovat na provozní část projektu a následujícími 8 subjekty:

 • Cirqueon, z.ú. Praha (cirkusová pedagogika)

 • Spolek CZLAN Merklín (Herní průmysl)

 • Inovační centrum INION z.ú. Karlovy Vary (aktivity v oblasi podnikání, inovací v kulturní oblasti)

 • Institut lázeňství a balneologie (výzkum v oblasti lázeňství a balneologie)

 • Léčebné lázně Jáchymov a.s. (radonové lázně)

 • Karlovarský kraj (Komunikace a spolupořádání půlročních programů)

 • Kreativní Hub Kumst z.s. Brno (mezioborová kreativní spolupráce, činnost)

 • Městská knihovna Ostrov p.p. (práce s knihovním fondem v klasické a e-formě)

 • TS Mirákl Ostrov z.s. (taneční skupina s mezinárodním přesahem)

 • Porolaví z.s. (cestovní ruch a kulturní aktivity západního Krušnohoří)

 • S. & W. Automobily  s.r.o. (autorizovaný prodejce vozů Mercedes v Karlových Varech a Ústí n/L

 • Základní umělecká škola p.o., Ostrov (Výuka hudební výchovy)

Samotný projekt je rozdělen na dvě stavby:

 1. „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“

 

 1. „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“  

Žadatelem projektu Město Ostrov. Realizací projektu, tj. provádění investice včetně financování je zajištěno Městem Ostrov, následný provoz Kulturně kreativního centra bude zajišťovat , p. o. DK Ostrov.

………………………………………………………….

Doba realizace projektu: 09/2022 – 08/2025

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Investor: Město Ostrov

Projekt „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra (KKCO)“ reg.č. 0231000029 je spolufinancován Evropskou unií.

bottom of page